Algemene voorwaarden KIYAYA, waarvan Prijstabel.nl deel uitmaakt.Laatst bijgewerkt: december 2023

 

1.1. KIYAYA, gevestigd in Veendam en inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89438957.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie KIYAYA de overeenkomst tot het leveren van diensten.

1.3. Dienst: de specifieke dienst die KIYAYA levert aan de opdrachtgever, zoals vermeld in de overeenkomst of offerte.

1.4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer diensten van KIYAYA.

1.5. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen KIYAYA en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met KIYAYA verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van KIYAYA.

2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Prijzen

3.1. De door KIYAYA vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.

3.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van KIYAYA zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

4.1. De door KIYAYA gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

4.2. KIYAYA is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen, aan KIYAYA wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

4.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en KIYAYA zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft KIYAYA het recht de prijzen hierover aan te passen.

4.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Facturatie en betalingsvoorwaarden

5.1. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door KIYAYA aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

5.2. Bij een periodieke betalingsverplichting is KIYAYA gerechtigd de hoogte van de tarieven aan te passen. Aanpassingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met die wijziging is hij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking treedt middels een schriftelijk bericht aan KIYAYA binnen dertig (30) dagen na bekendmaking.

5.3. Tenzij anders overeen gekomen: bij iedere offerte dient 0% van het totale offerte bedrag op voorhand betaald te worden; na het opleveren van het project zal de resterende 100% worden gefactureerd.

5.4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (betaling 1 maand van te voren). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

5.5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij de aanlevering van benodigde informatie als teksten of grafische elementen bij het ontwikkelen van een website waardoor deze niet kan worden opgeleverd op de afgesproken leverdatum, dan zal de opdrachtgever worden gefactureerd voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

5.6. Alle door KIYAYA uit de overeenkomst met de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.

5.8. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van een betaling.

5.9. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval de opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

5.10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.11. In bovenstaande gevallen heeft KIYAYA voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van KIYAYA vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 

Meerwerk

6.1. Indien KIYAYA op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan KIYAYA worden vergoed volgens de gebruikelijke en overeengekomen tarieven van KIYAYA.

6.2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal KIYAYA opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

6.3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor KIYAYA van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Gebruiksrechten

7.1. De opdrachtgever wordt eigenaar over het eindproduct nadat de betaling aan KIYAYA is ontvangen. Het door KIYAYA geleverde werk, wat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2. KIYAYA kan de in het kader van de overeenkomst gemaakte bestanden of resultaten van de dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan KIYAYA verschuldigde bedragen heeft betaald.

7.3. KIYAYA is te allen tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde websites te vermelden. De opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming aan KIYAYA de gerealiseerde websites op te nemen in haar portfolio en social media uitingen of andere promotiedoeleinden, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.4. Door KIYAYA of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van KIYAYA.

7.5. In het geval dat de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met KIYAYA niet nakomt is KIYAYA zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van KIYAYA op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

7.6. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, programmatuur of gegevens die voorwerp zijn van de overeenkomst gaan over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke macht zijn gebracht van de opdrachtgever.

7.7. Alle aan KIYAYA verstrekte goederen en bestanden worden aan de opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

7.8. Het auteursrecht op de door KIYAYA of derden in opdracht van KIYAYA geproduceerde ontwerpen, teksten, websites, e.a., blijft bij de KIYAYA of eerder genoemde derde partij.

 

Opdrachtgever

8.1. De opdrachtgever geeft toestemming aan KIYAYA zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van KIYAYA die nodig is voor haar administratie en beheerstaken.De opdrachtgever vrijwaart KIYAYA voor alle aanspraken van derden wegens een niet aan KIYAYA toe te rekenen schending van de Algemene verordening gegevensbescherming en /of andere wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.

8.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KIYAYA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KIYAYA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KIYAYA zijn verstrekt, heeft KIYAYA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.3. De opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan KIYAYA van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.) en databestanden. De opdrachtgever vrijwaart KIYAYA tegen elke actie wegens inbreuk op enig recht van derden wegens dit beschikbaar stellen, gebruiken en bewerken.

8.4. Indien aannemelijk is dat op de website van de opdrachtgever informatie staat of door de opdrachtgever wordt verspreid die inbreuk maakt op rechten van derden of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met een wettelijke bepaling wordt gehandeld is KIYAYA gerechtigd de opdrachtgever de toegang tot haar systeem met directe ingang te ontzeggen en de onrechtmatige informatie te verwijderen. KIYAYA is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

8.5. De opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) KIYAYA die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

 

9.1.

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert KIYAYA dat de verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

9.2. De account- en verkeersgegevens zijn slechts toegankelijk voor KIYAYA en de opdrachtgever. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij KIYAYA hiertoe krachtens wet of rechterlijke uitspraak verplicht wordt gesteld.

9.3. De account- en verkeersgegevens zijn slechts toegankelijk voor KIYAYA en de opdrachtgever. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij KIYAYA hiertoe krachtens wet of rechterlijke uitspraak verplicht wordt gesteld.

9.4. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. KIYAYA verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 

Overeenkomst

10.1. KIYAYA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10.2. KIYAYA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een gebruiker van het eindproduct (website) is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KIYAYA kenbaar behoorde te zijn.

10.3. Opdrachtgever vrijwaart KIYAYA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

 

11.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt KIYAYA niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

11.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst.

11.3. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

 

12.1. KIYAYA is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door KIYAYA doorgevoerd.

12.2. KIYAYA is niet aansprakelijk voor storingen of andere haperingen die plaatsvinden bij het hostingbedrijf welke niet veroorzaakt zijn door het handelen van KIYAYA.

12.3. KIYAYA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

12.4. Indien op het eindproduct (website, webshop) links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor KIYAYA op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

 

Software

13.1. KIYAYA ondersteunt uitsluitend de door hem geleverde software zoals plugins en thema’s. Upgrades en installaties buiten KIYAYA om worden niet ondersteund tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

14.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

14.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Bepalingen

15.1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

15.2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.3. KIYAYA kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

15.4. KIYAYA heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

15.5. Verandering in rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

 

16.1. Aansprakelijkheid van KIYAYA voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de opdrachtgever, beschadiging of verlies van data, is uitgesloten.

16.2. Bij gebreke van verplichtingen van KIYAYA dient de opdrachtgever, uiterlijk 30 (dertig) dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van KIYAYA.

16.3. Indien KIYAYA de reclame gegrond acht, worden na overleg met de opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

16.4. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

16.5. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

Duur en beëindiging

17.1. Mocht er tijdens de samenwerking geannuleerd worden vanuit de opdrachtgever dan zal KIYAYA kosten rekenen voor het al geleverde werk. Deze kosten zullen 70% zijn van de gemaakte (niet hetzelfde als geleverde) onderdelen. KIYAYA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

17.2. De overeenkomst voor hosting en domeinnaamregistratie wordt aangegaan voor een minimum termijn van drie (3) maanden en kennen een opzegtermijn van 1 maand.

17.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 3 maanden.

17.4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft KIYAYA het recht alle met betrokkenOpdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van KIYAYA op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

17.5. KIYAYA is gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen dienstverlening op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KIYAYA tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de KIYAYA verder toekomende rechten in de volgende gevallen:* niet of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;* doorgeven aan KIYAYA van onjuiste persoonsgegevens of andere onjuiste gegevens;* faillissement van de opdrachtgever of het aanvragen van surseance van betaling.Bij tussentijdse beëindiging op één van de hiervoor genoemde gronden zijn de voor de resterende duur van de overeenkomst overeengekomen betalingsverplichtingen direct in het geheel opeisbaar.Na opzegging van de overeenkomsten door de opdrachtgever is er geen recht op restitutie.

 

18.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stemming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat KIYAYA door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van KIYAYA kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

18.2. KIYAYA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop KIYAYA geen invloed kan uitoefenen.

 

Algemene voorwaarden

19.1. KIYAYA heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de Overeenkomst ontbinden met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt.

19.2. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen, stilzwijgend, te hebben aanvaard.

19.3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.