Dit beleid geldt voor al het verwerken van persoonsgegevens uitgevoerd door KIYAYA, waarvan Prijstabel.nl deel uitmaakt en heeft als doel om de gebruiker te informeren over de manier waarop KIYAYA het verwerken van persoonsgegevens uitvoert (inclusief details over het type persoonsgegevens dat wordt verzameld en het doel van verwerking) en over de rechten van de gebruiker met betrekking tot zijn of haar persoonlijke gegevens.

 

Contact – Hoe kan ik contact opnemen?

In het geval van vragen over de Privacy Policy kan de gebruiker contact opnemen met KIYAYA via de Helpdesk: kiyaya.raiseaticket.com

Tevens kan er gemaild worden naar help@kiyaya.nl.

 

Verwerking identificatie – Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, met name, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”).

Argentijnse wet nr. 25.326 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zijn uitvoeringsbesluit 1558/01 en zijn aanvullende bepalingen (de “Argentijnse LPDP”),

De Algemene Braziliaanse Wet inzake Gegevensbescherming, Wet nr. 13.709, (de “LGPD”)

De Californische Consumentenprivacywet (CCPA), Vergaderingsvoorstel nr. 375

KIYAYA verzamelt persoonlijke gegevens wanneer de gebruiker: de formulieren van https://vindmijnhond.nl (“site”) invult; zich abonneert op de nieuwsbrief; antwoordt op een peiling of een webformulier invult; een gedrukt formulier invult; een e-mail stuurt of communiceert via de helpdesk.

 

Verzamelde persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

KIYAYA verzamelt informatie wanneer haar webpagina wordt bezocht, voornamelijk door het invullen van registratieformulieren. De volgende gegevens worden verzameld: volledige naam, email, telefoonnummer, adres, noodcontact en bankgegevens.

Als regel geldt dat wanneer persoonlijke gegevens worden gevraagd om een ​​service te gebruiken of toegang te krijgen tot bepaalde inhoud, de levering ervan niet verplicht is, behalve in die gevallen waarin specifiek wordt aangegeven dat het gegevens zijn die vereist zijn voor de verstrekking van de service. In dit geval kan de gebruiker vrij kiezen om niet te registreren en/of de diensten niet te contracteren.

De gebruiker verklaart en garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens waar en juist zijn en verbindt zich ertoe deze bij te werken. De wijzigingen worden gemeld aan de Functionaris Gegevensbescherming.

De gebruiker erkent eveneens dat de door KIYAYA verzochte gegevens noodzakelijk, passend en niet teveel zijn om de in artikel 5 hieronder vermelde doelstellingen te vervullen, wat onmogelijk zou zijn als deze gegevens niet worden verstrekt.

Elke valse of onjuiste verklaring die voortvloeit uit de verstrekte informatie en gegevens, evenals de schade die deze informatie kan veroorzaken, zal voor rekening van de gebruiker zijn.

 

Doel – Waar gebruiken we persoonsgegevens voor?

De door de gebruiker opgevraagde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Indien er diensten worden aangeboden via de Site, om een ​​commerciële relatie op te zetten en te onderhouden en om de activiteiten uit te voeren en de services van KIYAYA te verlenen (waaronder, zonder beperking, het beheer, de administratie, de verstrekking en verbetering van diensten). Alsmede het verzenden van nieuwsbrieven, evenals commerciële communicatie, promoties en/of advertenties van KIYAYA.

Het mailadres dat de gebruiker opgeeft bij het invullen van het formulier op de Site kan daarom worden gebruikt om informatie te verzenden en updates te verstrekken over de aanvraag van diensten, evenals nieuws over KIYAYA (af en toe of periodiek), updates, informatie over gerelateerde producten of diensten, enz.

De verwerking berust op ons legitieme belang om onze producten en diensten te promoten.

Personaliseren van de gebruikerservaring, waardoor onze mogelijkheid om aan specifieke behoeften te voldoen toeneemt.

Verbetering van de Site en het dienstenaanbod van KIYAYA, gebaseerd op het legitieme belang van KIYAYA om zijn producten en diensten voortdurend te verbeteren.

Verwerken van transacties en voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan KIYAYA onderworpen is, zoals fiscale verplichtingen. De gegevens die aan verwerking onderhevig zijn, zullen niet worden gebruikt voor doeleinden die afwijken van of onverenigbaar zijn met bovengenoemde doeleinden en die de oorspronkelijke verzameling ervan rechtvaardigden. Dit gezegd hebbende, wordt opgemerkt dat de opgenomen gegevens, naast de doeleinden waarvoor zij uitdrukkelijk zijn verzameld, ook kunnen worden gebruikt voor het meten van statistieken, het beheren van incidenten of het uitvoeren van marktonderzoek.

In deze gevallen zal KIYAYA echter een compatibiliteitsanalyse uitvoeren overeenkomstig de toepasselijke voorschriften. De verwerking zal alleen worden toegestaan ​​als het oorspronkelijke doel compatibel is met het nieuwe doel of is toegestaan ​​overeenkomstig een onafhankelijke rechtsgrondslag. In deze gevallen zal de gebruiker worden geïnformeerd over de veranderingen in het doel of de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens.

Wij maken de gebruiker erop attent dat hij/zij bezwaar kan maken tegen commerciele communicatie (uitschrijven) door te mailen naar help@kiyaya.nl.

 

Hoe wij uw informatie gebruiken?

We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

Gebruikersaccount aanmaken.

Getuigenissen.

Klantenbestelling beheren.

Ondersteuning.

Sitebescherming.

Geschillenbeslechting.

Gebruikersaccounts beheren.

 

Betalingsverwerking: Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, vragen we u om toestemming en gebruiken we uw informatie alleen nadat u uw toestemming hebt gegeven en alleen voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor een onbepaalde tijd nadat gebruikersaccounts inactief zijn geworden of zo lang als we het nodig hebben om de doeleinden waarvoor het is verzameld zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen.

 

Toestemming

Door persoonlijke gegevens aan KIYAYA te verstrekken, verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de volledige en onvoorwaardelijke verwerking van deze gegevens door KIYAYA. De gebruiker geeft hierbij vrijwillig, uitdrukkelijk en informatief toestemming aan KIYAYA om de verzamelde gegevens te gebruiken, evenals voor de opname in de KIYAYA-database.

KIYAYA voert de verwerking van de gegevens van de gebruiker uit die is gerechtvaardigd door: (i) het aangaan van een overeenkomst met KIYAYA door de gebruiker, conform de voorwaarden die de gebruiker bij het voltooien van het aanvraagformulier voor diensten (voorafgaand aan een eventuele aanstelling) beschikbaar worden gesteld en die de gebruiker (na het lezen ervan) kan accepteren door het selectievakje dat hiervoor is opgenomen; en (ii) de vrije, informatieve en ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker, gegeven na het doornemen van dit privacybeleid waarin KIYAYA de behandeling uitlegt die het met uw gegevens zal uitvoeren, en als u hiermee akkoord gaat, door het selectievakje dat daarvoor in het aanvraagformulier voor diensten is opgenomen aan te vinken.

De verwerking van gegevens die niet wordt gedekt door één van de rechtsgronden die hierboven zijn aangegeven, zal worden uitgevoerd als KIYAYA het noodzakelijk acht om een ​​gerechtvaardigd belang te beschermen en alleen als dit niet in strijd is met de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker.

 

Vervaldatum – Hoe lang bewaren we ze?

De gegevens worden vernietigd of gearchiveerd als ze niet langer strikt noodzakelijk of relevant zijn voor de beschreven doelen. In het bijzonder worden persoonlijke gegevens bewaard zolang de zakelijke relatie van kracht is (en voor zover de gebruiker niet eerder om verwijdering heeft verzocht) en gedurende de periode waarin verplichtingen, schadeloosstellingen en/of verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien uit de zakelijke relatie of voor de verstrekte diensten.

KIYAYA bevestigd dat het de essentiële informatie zal bewaren om de oorsprong van de opgeslagen gegevens te identificeren gedurende de looptijd van de relatie van de klant met KIYAYA en/of intrekking van toestemming door de gebruiker en/of de tijd die vereist is door de toepasselijke wetgeving.

 

Geheimhouding / Toewijzing / Internationale Overdracht –

Deelt KIYAYA gegevens met derden?

KIYAYA zal de verzamelde persoonsgegevens privé en vertrouwelijk houden en ze niet gebruiken voor andere doeleinden. KIYAYA eist het ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen en persoonsgegevensverwerking door haar medewerkers en derden die diensten verlenen die toegang hebben tot de inhoud van de databases (of deze verplichtingen opnemen in de serviceovereenkomsten die KIYAYA met dergelijke providers sluit, zoals aangegeven in de volgende paragraaf).

De persoonsgegevens van de gebruiker die KIYAYA verzamelt, worden niet overgedragen, verkocht, uitgewisseld, verzonden en/of meegedeeld aan een derde buiten KIYAYA zonder de toestemming van de gebruiker, tenzij vanwege wettelijke verplichting en/of met het oog op het verlenen van diensten aan de gebruiker. Dit sluit bepaalde werknemers en serviceproviders niet uit die KIYAYA in staat stellen de Site operationeel te houden, en/of diensten aan de gebruiker te verlenen, die de verplichting hebben aangenomen de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens te waarborgen en zich te houden aan de van toepassing zijnde regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, ten tijde van de aanstelling.

In de contracten met de serviceproviders worden het doel, de omvang, de inhoud, de duur, de aard en het doel van de gegevensverwerking, het type persoonsgegevens, de categorieën eigenaren van gegevens en de verplichtingen en verantwoordelijkheden van KIYAYA en de aangestelde derden opgenomen.

In het bijzonder: KIYAYA kan de verstrekte persoonsgegevens met controlerende bedrijven, dochterondernemingen, filialen, verwante bedrijven en/of tussenpersonen die verbonden zijn aan KIYAYA delen.

KIYAYA kan bepaalde persoonsgegevens die door de gebruiker zijn verstrekt intern binnen KIYAYA delen, met bepaalde afdelingen, zoals administratie, marketing of IT. Tot slot moet de gebruiker weten dat KIYAYA mag (en dat KIYAYA het recht voorbehoudt) hun informatie te openbaren in de volgende gevallen: (i) wanneer dit wordt vereist door een gerechtelijke of administratieve autoriteit; (ii) als dit nodig is om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van KIYAYA en deze privacyverklaring; (iii) als dit nodig is om aan de wet te voldoen; (iv) als deze gegevens nuttig zouden kunnen zijn voor de bescherming van de rechten van derden; (v) wanneer dit nuttig is voor de bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van KIYAYA, haar bestuurders, dochterondernemingen, filialen, directeuren, bestuurders, medewerkers, gebruikers of het algemeen publiek; en (vi) wanneer er redelijke gronden bestaan die verband houden met openbare veiligheid, nationale verdediging of volksgezondheid.

 

Beveiliging – Hoe zorgen wij voor gegevensbeveiliging?

KIYAYA verklaart zijn intentie om de technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen, overeenkomstig de bepalingen van de RGPD, ,De Argentijnse LPDP, en ,LGPD om hun vervalsing, verlies, raadpleging of ongeoorloofde verwerking te voorkomen. In het bijzonder worden alle verstrekte kredietgegevens via SSL (Secure Socket Layer) verzonden en versleuteld in de database van het betalingsplatform van de aanbieder van deze betalingsservices. Er wordt vermeld dat kredietgegevens (creditcardnummer, onder andere) niet opgeslagen worden op de servers van KIYAYA of in Google Drive. Om de vertrouwelijkheid van de verwerking te garanderen, is de betalingsserviceprovider contractueel verplicht om vertrouwelijkheid van de informatie in acht te nemen.

KIYAYA garandeert geen absolute privacy bij het gebruik van de Site, aangezien de mogelijkheid dat onbevoegde derden kennis ervan kunnen nemen niet uitgesloten kan worden. De gebruiker erkent dat de bestaande technische middelen die veiligheid bieden niet ondoordringbaar zijn en dat zelfs bij het nemen van alle redelijke veiligheidsmaatregelen het mogelijk is om manipulatie, vernietiging en/of verlies van informatie te lijden. Indien een beveiligingsincident wordt gedetecteerd en dat een significant risico vormt voor de eigenaar van de gegevens, zal deze gebeurtenis onmiddellijk gemeld worden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, samen met de genomen en/of nog te nemen correctieve en palliatieve maatregelen.

KIYAYA is niet verantwoordelijk voor het verlies of de verwijdering van gegevens door gebruikers. Evenzo aanvaardt KIYAYA geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door computervirussen.

Tenslotte moeten ook gebruikers maatregelen nemen om hun informatie te beschermen. KIYAYA benadrukt dat u elke voorzorgsmaatregel neemt om uw persoonlijke informatie te beschermen tijdens het gebruik van het internet. U wordt ten minste aangeraden om regelmatig uw wachtwoord te wijzigen, met een combinatie van letters en cijfers, en ervoor te zorgen dat u een beveiligde browser gebruikt.

 

Rechten van de eigenaar van de gegevens en procedures om hun uitoefening te beantwoorden – Wat zijn mijn rechten als eigenaar van de gegevens?

De gebruiker die de eigenaar is van de gegevens, kan op elk moment de rechten uitoefenen van toegang, rectificatie, annulering, bezwaar, beperking van de verwerking, portabiliteit, vertrouwelijkheid en verwijdering met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en volgende van de RGPD, de bepalingen van de Argentijnse LPDP, de bepalingen van de LGPD, zoals van toepassing. Het uitoefenen van deze rechten kan worden uitgevoerd door de gebruiker zelf via een e-mail naar help@kiyaya.nl, of door schriftelijke communicatie gericht aan de Functionaris voor Gegevensbescherming of door een van de methoden die worden vermeld in de hierboven vermelde geldende regelgeving.

KIYAYA kan de nodige gegevens vragen om de identiteit van de eigenaar van de gegevens te valideren.

De verwijdering van sommige gegevens zal niet plaatsvinden als dit schade kan toebrengen aan de legitieme rechten of belangen van derden, of als er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren.

 

Benoeming van een Functionaris voor Gegevensbescherming

KIYAYA heeft een gedelegeerde benoemd voor de toepassing en controle van de Privacy Policy en de relatie met de toepassingsautoriteit. Deze kan worden benaderd via de volgende middelen:

E-mail: help@kiyaya.nl

 

Training – Trainen wij?

Het personeel van KIYAYA dat functies vervult met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, wordt getraind om een betere bescherming van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen te garanderen.

 

Links naar derden – Bevat onze Site links naar andere sites?

De Site kan links bevatten naar websites van derden, met of zonder reclame-inhoud, waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat van KIYAYA. De gelinkte websites hebben geen verband met KIYAYA en hun aanwezigheid impliceert op geen enkele manier een suggestie, uitnodiging of aanbeveling om de bestemmingsplaatsen te bezoeken of enige vorm van koppeling of associatie tussen KIYAYA en dergelijke websites.

KIYAYA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik en de activiteiten van deze gelinkte websites, noch voor schade, direct of indirect, die door gebruikers worden geleden en voortvloeien uit de informatie op deze sites of uit de relatie die gebruikers kunnen aangaan met derden waarvan de diensten op de Site zijn gepubliceerd. Desondanks is elk commentaar op deze gelinkte websites nuttig voor KIYAYA om de diensten te verbeteren en/of de integriteit van de Site te waarborgen. KIYAYA stelt zich ten doel om alles wat mogelijk is te doen om te voorkomen dat er links op de Site staan naar sites met illegale inhoud.

 

Cookies – Gebruiken wij cookies?

Wanneer de gebruiker de Site bezoekt, kan KIYAYA enige informatie opslaan op hun computer in de vorm van een “cookie” of vergelijkbaar bestand. De Site gebruikt cookies om (i) advertenties te volgen, (ii) gegevens over Site-verkeer te verzamelen en (iii) de gebruikerservaring te verbeteren bij het gebruik van de Site.

De gebruiker moet weten dat om de Site te bezoeken, het niet nodig is om de installatie van cookies die door de Site worden verzonden toe te staan. Dit kan alleen vereist zijn in verband met bepaalde services. De gebruiker kan cookies van de harde schijf van zijn/haar computer verwijderen, toegang tot zijn/haar computer blokkeren via zijn/haar browser of de overeenkomstige optie kiezen wanneer wordt gevraagd naar de mogelijkheid om cookies voor deze doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met het Cookiebeleid van KIYAYA.

Cookies zijn informatiebestanden die een website of de aanbieder van bepaalde diensten van de site naar de harde schijf van de computer van de gebruiker overbrengt via het browserprogramma. Cookies zelf kunnen de gebruiker niet persoonlijk identificeren (hoewel ze het IP-adres van de gebruiker kunnen bevatten), maar ze stellen hen in staat om de browser van de gebruiker te herkennen en bepaalde gegevens op te slaan (het besturingssysteem van de gebruiker, de domeinnaam van de website waaraan de Site is gelinkt, onder andere). KIYAYA behoudt zich het recht voor om de diensten van derden in te huren om de gebruikers van de Site te analyseren en te begrijpen, die de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan het verbeteren van de diensten van KIYAYA mag gebruiken.

 

Goedkeuring

Het gebruik van de Site door de gebruiker impliceert de kennis en volledige goedkeuring van het privacybeleid van KIYAYA en de algemene voorwaarden van KIYAYA, indien van toepassing.

Evenzo accepteert de gebruiker het privacybeleid van KIYAYA en de algemene voorwaarden van KIYAYA door het verzoek tot dienstverlening te voltooien.

 

Modificaties – Is dit de meest recente versie?

Dit is de huidige versie van de Privacy Policy van KIYAYA, bijgewerkt op 14 december 2023.

KIYAYA kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze Privacy Policy wijzigen. Deze wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf hun publicatie op de Site of als ze aan gebruikers worden gemeld via een van de beschikbare middelen. De gebruiker dient zich regelmatig op de hoogte te stellen van de hierin opgenomen voorwaarden door periodiek in te loggen.

 

Informatie voor Californische consumenten

Dit deel van het document integreert met en complementeert de informatie die in de rest van het privacybeleid staat en wordt verstrekt door het bedrijf dat deze Applicatie beheert en, indien van toepassing, zijn moederbedrijf, dochterondernemingen en verbonden ondernemingen (in deze sectie gezamenlijk aangeduid als “wij”, “ons”, “onze”).

De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle gebruikers die consumenten zijn en wonen in de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, volgens “The California Consumer Privacy Act of 2018” (gebruikers worden hieronder kortweg aangeduid als “u”, “uw”, “uw”), en voor deze consumenten gelden deze bepalingen boven eventuele andere mogelijk afwijkende of conflicterende bepalingen in het privacybeleid.

Deze paragraaf gebruikt de term “persoonlijke informatie” zoals die is gedefinieerd in The California Consumer Privacy Act (CCPA).

Categorieën verzamelde, gedeelde of verkochte persoonlijke informatie

In deze sectie geven we een samenvatting van de categorieën persoonlijke informatie die we hebben verzameld, gedeeld of verkocht en de doeleinden daarvan. U kunt hierover in detail lezen in de sectie met de titel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” in dit document.

Informatie die we verzamelen: welke categorieën persoonlijke informatie verzamelen we?

We hebben de volgende categorieën persoonlijke informatie over u verzameld: internetinformatie.

We zullen geen extra categorieën persoonlijke informatie verzamelen zonder u te informeren.

Hoe we informatie verzamelen: wat zijn de bronnen van de persoonlijke informatie die we verzamelen?

We verzamelen bovengenoemde categorieën persoonlijke informatie, direct of indirect, van u als u deze website gebruikt.

Voorbeeld: u geeft uw persoonlijke gegevens rechtstreeks op wanneer u verzoeken indient via formulieren op deze website. U geeft ook indirect persoonlijke informatie door wanneer u op deze website surft, omdat persoonlijke informatie over u automatisch wordt waargenomen en verzameld. Tenslotte kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen bij derden die met ons samenwerken in verband met de dienst of met het functioneren van deze website en de daaropvolgende functies.

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken: delen en openbaren van uw persoonlijke informatie met derden.

We zullen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan derden voor zakelijke doeleinden. In dit geval sluiten we een schriftelijk akkoord met dergelijke derde partijen waarin staat dat de ontvanger de persoonlijke informatie vertrouwelijk moet houden en deze niet mag gebruiken voor andere doeleinden dan die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

We kunnen ook uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan derden wanneer u expliciet daarom vraagt of ons daartoe autoriseert.

Voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden, kunt u naar de relevante sectie van dit document verwijzen.

 

Verkoop van uw persoonlijke informatie

Voor onze doeleinden betekent het woord “verkoop” elke “verkoop, verhuur, vrijgave, openbaarmaking, verspreiding, beschikbaarstelling, overdracht of anderszins mondeling, schriftelijk of elektronisch communiceren van persoonlijke informatie van een consument door een bedrijf aan een ander bedrijf of een derde partij, tegen betaling of andere waardevolle overweging”.

U hebt het recht om u uit te schrijven voor de verkoop van persoonlijke gegevens. Dit betekent dat wanneer u ons verzoekt om uw gegevens niet meer te verkopen, wij hieraan zullen voldoen.

Dergelijke verzoeken kunnen vrijelijk, op elk moment, zonder verificatieverzoek worden gedaan, door gewoon de onderstaande instructies te volgen.

Instructies voor het uitschakelen van de verkoop van persoonlijke informatie

Als u meer wilt weten of uw recht wilt uitoefenen om cookies uit te schakelen voor alle verkopen die door deze website worden uitgevoerd, zowel online als offline, kunt u contact met ons opnemen.

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke informatie?

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om de operationele werking van deze website en de daarin opgenomen functionaliteiten (“zakelijke doeleinden”) mogelijk te maken. In dergelijke gevallen zal uw persoonlijke informatie worden verwerkt op een manier die noodzakelijk en proportioneel is voor het zakelijke doel waarvoor het is verzameld, en strikt binnen de grenzen van compatibele operationele doeleinden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals voor commerciële doeleinden (zoals aangegeven in het gedeelte “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” in dit document), evenals voor het nakomen van de wet en het verdedigen van onze rechten bij de bevoegde instanties waar onze rechten en belangen in het geding zijn of wij een werkelijke schade lijden.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor andere, ongerelateerde of incompatibele doeleinden zonder u te informeren.

Uw privacyrechten in Californië en hoe u deze kunt uitoefenen Het recht op kennis en overdraagbaarheid

U heeft het recht om ons te verzoeken om u te informeren over: de categorieën en bronnen van de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, de doeleinden waarvoor wij uw informatie gebruiken en met wie dergelijke informatie wordt gedeeld; bij verkoop van persoonlijke informatie of openbaarmaking voor een bedrijfsdoel, bestaan twee aparte lijsten: voor verkopen, de categorieën persoonlijke informatie die door elke categorie ontvangers worden gekocht; envoor openbaarmaking voor een bedrijfsdoel, de categorieën persoonlijke informatie die door elke categorie ontvangers worden verkregen. De bovengenoemde openbaarmaking is beperkt tot de persoonlijke informatie die in de afgelopen 12 maanden is verzameld of gebruikt.

Als we onze reactie elektronisch leveren, zal de informatie die erbij is ingesloten “draagbaar” zijn, dat wil zeggen dat deze op een gemakkelijk bruikbare manier wordt geleverd, zodat u de informatie zonder belemmering aan een andere entiteit kunt verzenden – voor zover dat technisch mogelijk is.

Het recht om te vragen om het verwijderen van uw persoonlijke informatie

U heeft het recht om te vragen dat wij uw persoonlijke informatie verwijderen, onder voorbehoud van uitzonderingen zoals bepaald door de wet (zoals, maar niet beperkt tot, waar de informatie wordt gebruikt om fouten op deze toepassing te identificeren en te repareren, om beveiligingsincidenten te detecteren en te beschermen tegen fraude of illegale activiteiten, om bepaalde rechten uit te oefenen etc.).

Als geen wettelijke uitzondering van toepassing is, zullen wij als gevolg van het uitoefenen van uw recht uw persoonlijke informatie verwijderen en onze serviceproviders daartoe aanwijzingen geven.

 

Hoe uw rechten uit te oefenen

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, moet u een verifieerbare aanvraag indienen bij ons door contact met ons op te nemen via de gegevens die in dit document worden vermeld.

Om op uw verzoek te kunnen reageren, is het nodig dat we weten wie u bent. Daarom kunt u alleen de bovenstaande rechten uitoefenen door een verifieerbare aanvraag te doen die moet:

Voldoende informatie verstrekken waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent waarvoor we persoonlijke informatie hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger; beschrijf uw verzoek met voldoende details zodat we het goed kunnen begrijpen, evalueren en erop reageren.We zullen niet reageren op een verzoek als we uw identiteit niet kunnen verifiëren en daarom de persoonlijke informatie in ons bezit niet kunnen bevestigen.

Als u niet persoonlijk een verifieerbare aanvraag kunt indienen, kun u een door de gouverneur van Californië geregistreerde persoon machtigen om namens u te handelen.

Als u een volwassene bent, kun u namens een minderjarige een verifieerbare aanvraag doen binnen jhet ouderlijke gezag.

U kunt maximaal 2 aanvragen indienen in een periode van 12 maanden.

 

Hoe en wanneer we verwachten uw aanvraag te behandelen

We bevestigen binnen 10 dagen de ontvangst van de verifieerbare aanvraag en geven informatie over hoe we de aanvraag zullen verwerken.

We zullen binnen 45 dagen na ontvangst van de aanvraag antwoorden. Als we meer tijd nodig hebben, zullen we u de redenen daarvoor uitleggen en vertellen hoeveel meer tijd we nodig hebben. In dit verband willen we u er ook op wijzen dat we maximaal 90 dagen nodig kunnen hebben om de aanvraag in te willigen.

Onze mededeling(en) zal de voorgaande 12 maandenperiode bestrijken.

Als we uw aanvraag weigeren, zullen we de redenen daarvoor uitleggen.

We brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verifieerbare aanvraag, tenzij deze aanvraag klaarblijkelijk ongegrond of onredelijk is. In dat geval kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen of besluiten niet op de aanvraag in te gaan. In beide gevallen zullen we onze keuzes communiceren en de redenen daarvoor uitleggen.